AVÍS LEGAL


Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT
Nombre Comercial: RESIDOM FUNDACIÓ
Domicilio Social: C/ Àngel Guimerà, 15 planta 2 - 25430 - JUNEDA - LLEIDA
NIF: G25660341
Telèfon: 973150316
e-Mail: info@residom.org
Dades registrals:
Pàgina Web: www.residom.org

 

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació d'avisar o posa en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent amb suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre, que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerada imprescindible per al correcte funcionament  i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot casc, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareguin en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte al contingut esmentat. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugues contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc esmentat web, posant el coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment de el disposat en l'Art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercer o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugues ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcioni correctament, En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent-hi en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suporta, patrocini o recomanació per part d'aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari te que ser veraç. Aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantindre tota la informació facilitada a FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

Menors d’edat

Per l’ús dels serveis, els menors d’edat tenen que obtindré sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de contingut concret als quals accedeixen els menors correspon aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'haurà d'establir en els seus ordinadors mecànics, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts i, a pesar que no sigui infal·lible, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials al que poden accedir els menors.

Obligacions de fer un ús correcte a la web

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present avis legal, així com a la moral i els bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitat il·lícita o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de contingut emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografia, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
  3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensament discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  5. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercer; i
  6. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents, per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de JUNEDA.

 

 

 

Trucar
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecer contenidos de interés.+info Aceptar Cookies Modificar Configuració